وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جدیدترین توئیت خود؛

ایران در چهارراه جغرافیایی جهان هزاران سال زیسته و خواهد زیست

 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جدیدترین حساب توئیتری خود نوشت: “ایران در چهارراه جغرافیایی جهان، هزاران سال زیسته و خواهد زیست. نه تسلیم می شود و نه میدان دیپلماسی را دست کم می گیرد.”

به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، سید عباس صالحی در جدیدترین توئیت خود نوشت:

“مقاومت و دیپلماسی دوبال در سیاست خارجی کشور در برابر سیاست فشار و مذاکره دشمنان است.

دیدارهای این هفته در تهران ادامه این راهبرد است.

ایران در چهارراه جغرافیایی جهان، هزاران سال زیسته و خواهد زیست. نه تسلیم می‌شود و نه میدان دیپلماسی را دست کم می‌گیرد.”