[smartslider3 slider=33]

نمایش “برای خرید که نباید پول داد” در مجتمع فرهنگی و هنری فرشچیان ۱۳ آذر ماه لغایت ۹ دی ماه هر شب در  ساعت ۱۹در مجتمع فرهنگی و هنری فرشچیان به اجرا درمی آید. در طول روزهای برپایی این نمایش، پیشکسوتان حوزه نمایش اصفهان نیز از آن استقبال کرده اند. حضور هوشنگ حریرچیان، حسین غزالی و خانواده مرحوم ارحام صدر در حاشیه این نمایش از جمله اتفاقات مهم در حاشیه اجرای این نمایش است که گزارش تصویری آن را در ادامه می بینید.