روز گذشته، دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه، هم زمان با روز اسناد ملی و میراث مکتوب با حضور تنی چند از مسئولان فرهنگی کشور از ۴ جلد کتاب اطلس فضاهای فرهنگی رونمایی و سامانه اطلس فضاهای فرهنگی ایران نیز معرفی شد.