به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر ایرنا به بررسی میزان رضایت مردم از این امر پرداخته است و در مورد آن با مردم گفت و گو کرده است که با هم می بینیم.