سند برنامه تحول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حاشیه دیدار وزیر و مدیران ارشاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با معاون اول رئیس جمهور این سند رونمایی شد.

همچنین این سند با هدف ارتقای نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی تهیه و تدوین شده است.

این سند در ۴ بخش مقدمه شامل چارچوب های مفهومی، محیط شناسی و مسئله یابی در دو بخش شناسایی ظرفیت ها و چالش ها و مسائل، بسته های سیاستی برنامه ای شامل ۹ بسته سیاستی برنامه ای و الگوی اجرایی سازی برنامه می شود.