محمدرضا بهمنی رييس مركز فرهنگ و هنر در فضاي مجازي در نشست های کارشناسی بازنگری در مدل توسعه و بهره برداری از فضاهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مطلب فوق اظهار کرد: مردم محوری در ایجاد فضاهای فرهنگی باید به عنوان اصل اساسي مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به رویکرد تمدنی گفت: در این رویکرد، طراحی و توسعه فضاهای فرهنگی در کالبد معماری شهری معنا پیدا می‌کند و براین‌اساس، برای شهر تمدنی، چند شاخصه و ویژگی مهم مدنظر قرار داد. از جمله این که؛ شهر باید معرف هویت تمدنی باشد.
بهمنی اضافه کرد: شهر تمدنی باید، محل تبديل كثرت ها به وحدت، محل پيوند میان زیست انسانی و طبیعت و مقوم ارتباطات انسانی اخلاق محور باشند.
وی دیگر شاخص های شهر را چنین عنوان کرد: شهر باید خشونت‌زدا و آرامش افزا باشد، همچنین در معماری شهر تمدنی، میان سلول های زیست انسانی و ارتباطات اجتماعی باید رابطه معنادار برقرار شود و خانواده، سازمان، گروه ها و اقوام ذيل مفهوم امت معنامند شوند.
وی اظهار کرد: عدالت توزیعی و دسترسی به فضاهای فرهنگی باید برای عموم جامعه وجود داشته باشد.
بهمنی همچنین افزود: نسبت ایجادفضاهای فرهنگی و هنری با دیگر مراکز از جمله اماکن مذهبی باید ارتباط برقرار شود.
نشست های کارشناسی بازنگری در مدل بهره برداری از مجتمع های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت دو روز برگزار شده است.