به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر این اطلس در چهارجلد به بررسی وضعیت توزیع ملی و استانی سالن های سینما، کتابخانه های عمومی، تماشاخانه ها و مجتمع های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می پردازد.

در برش های استانی این اطلس ضمن سرشماری فضاهای در حال بهره برداری با مراجعه به گزارش های آماری کشور وضعیت دسترسی شهروندان به فضاهای فرهنگی بررسی و تحلیل شده است.

بر پایه این گزارش اطلس فضاهای فرهنگی ایران روز نوزدهم اردیبهشت هم زمان با روز اسناد ملی طی آیینی رونمایی خواهد شد.