ثبت نام

 • مشخصات حقوقی

  متقاضی گرامی؛ لطفاً اطلاعات حقوقی موسسه خود را به طور کامل وارد نمایید.
 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • مشخصات حقیقی

  متقاضی گرامی؛ لطفاً مشخصات حقیقی مربوط به موسسه خود را به طور کامل وارد نمایید.
 • پیوست‌ها

  متقاضی گرامی؛ لطفاً فرم‌های تکمیل شده را به همراه آخرین روزنامه رسمی، آگهی تاسیس در روزنامه رسمی، مدارک شناسایی هیات مدیره، مجوز یا پروانه فعالیت، بارگذاری نمایید.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  لطفا تصویر روزنامه رسمی موسسه را براساس یکی از فرمت‌های jpg, png, pdf بارگذاری نمایید. حداکثر حجم فایل ارسالی ۱ مگابایت است.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  لطفا تصویر آگهی تاسیس موسسه در روزنامه رسمی را براساس یکی از فرمت‌های jpg, png, pdf بارگذاری نمایید. حداکثر حجم فایل ارسالی ۱ مگابایت است.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  لطفا تصویر مدارک شناسایی هیات مدیره موسسه را براساس یکی از فرمت‌های jpg, png, pdf بارگذاری نمایید. حداکثر حجم فایل ارسالی ۱ مگابایت است.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  لطفا تصویر مجوز یا پروانه مالکیت موسسه را براساس یکی از فرمت‌های jpg, png, pdf بارگذاری نمایید. حداکثر حجم فایل ارسالی ۱ مگابایت است.
 • انواع فایل های مجاز : pdf.
  فرمت مجاز فایل ارسالی pdf و حداکثر حجم آن ۱ مگابایت است.
 • انواع فایل های مجاز : pdf.
  فرمت مجاز فایل ارسالی pdf و حداکثر حجم آن ۱ مگابایت است.
 • انواع فایل های مجاز : pdf.
  فرمت مجاز فایل ارسالی pdf و حداکثر حجم آن ۱ مگابایت است.
 • انواع فایل های مجاز : pdf.
  فرمت مجاز فایل ارسالی pdf و حداکثر حجم آن ۱ مگابایت است.
 • انواع فایل های مجاز : pdf.
  فرمت مجاز فایل ارسالی pdf و حداکثر حجم آن ۱ مگابایت است.
 • انواع فایل های مجاز : pdf.
  فرمت مجاز فایل ارسالی pdf و حداکثر حجم آن ۱ مگابایت است.