در ادامه مشروح توضیحات امین عارف نیا مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در مورد پیگیری ها و اقدامات صورت گرفته در خصوص ایجاد گذر های فرهنگ و هنر در کشور را می بینیم و می شنویم.