امور زنان و خانواده حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فراخوان معرفی بانوان توانمند شاغل در وزارت متبوع را منتشر کرد.

به گزارش امور زنان و خانواده حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی های شغلی و تخصصی زنان شاغل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به لزوم معرفی بانوان متعهد و کارآمد به عنوان الگوهای موفق نظام اداری، اعتلای فرهنگ کار و ایجاد باورهای مثبت و همچنین نهادینه کردن عوامل انگیزشی برای ارتقاء و بهبود عملکرد و افزایش بهره وری در سطوح مختلف، امور زنان و خانواده حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به انتشار فراخوان معرفی بانوان توانمند شاغل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب مصاحبه خبری کرده است.

بر این اساس، تمامی بانوان توانمند شاغل در تمامی ادارات، سازمان های تابعه، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها و سایر مجموعه‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند در راستای معرفی ظرفیت ‌ها و توانمندی‌های خود اطلاعات مربوطه را به آدرس الکترونیکی امور زنان و خانواده حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آدرس  womenandculture@gmail.com  ارسال و یا با شماره تلفن ۳۳۴۵  -۳۸۵۱۱  خانم میرزائی تماس بگیرند.