به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، به گفته دیوسالار نگاه دولت ژاپن به اماکن فرهنگی حمایتی است و به دنبال درآمدزایی برای دولت از این اماکن نیست.
گفتنی است دولت ژاپن با سیاستگزاری های درست موجب رونق اقتصاد فرهنگ و هنر و توسعه فضاهای فرهنگی در این کشور شده است.