مديرعامل موسسه كمك به توسعه فرهنگ و هنر در حاشيه بازديد از باغ ايراني منوچهري دامغاني در جمع خبرنگاران با اعلام خبر فوق گفت: ايجاد گذرهاي فرهنگ و هنر دسترسي همگاني به خدمات فرهنگي و هنري را تسهيل و به حمايت و توسعه كسب و كارهاي فرهنگي كمك مي كند.
امين عارف نيا افزود: احياي مشاغل آميخته با هنرهاي سنتي كه در معرض فراموشي هستند از مهمترين كاركردهاي گذرهاي فرهنگ و هنر مي باشد.
مديرعامل موسسه كمك به توسعه فرهنگ و هنر ضمن تمجيد از اهتمام شهردار و شوراي شهر دامغان در طراحي و احداث باغ ايراني منوچهري دامغاني گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از صاحبان كسب و كارهاي فرهنگي و هنري براي مشاركت در ايجاد گذر فرهنگ و هنر دامغان در محل مورد تفاهم با شهرداري دامغان حمايت و فرايند ايجاد گذر را تسهيل مي كند.
عارف نيا به تاريخ و تمدن دامغان اشاره كرد و گفت: قدمت و پيشينه دامغان مويد ريشه هاي عميق فرهنگي مردم اين شهر است و هنرمندان دامغاني مي توانند از فرصت گذر فرهنگ و هنر براي عرضه كالاهاي فرهنگي، صنايع دستي، هنرهاي سنتي و خدمات خلاق فرهنگي بهره گيرند.
برپايه اين گزارش، پيش از اين بازديد، در جلسه اي با حضور عارف نيا مديرعامل موسسه كمك به توسعه فرهنگ و هنر، فلاح مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان سمنان، نصرتي شهردار و زارع زاده رييس شوراي شهر دامغان در خصوص فرايند ايجاد گذر فرهنگ و هنر دامغان تبادل نظر و تفاهم بعمل آمد.