به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، محله سنگ سیاه از محله های قدیمی شهر شیراز است که از گذرهای قدیمی مختلفی تشکیل شده است؛ به وسیله این طرح گذرهای این محله مرمت، تعمیر و به یکدیگر متصل می شوند.
پس از اتمام این طرح این محله جز اولین محله هایی است که زیرساخت مناسب و تجهیزات استاندارد مانند فاضلاب شهری، شیرهای آتش نشانی و کابل های برق زیر کار دارد، به گونه ای که قابلیت بصری محله را از بین نبرده است.