به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، گذر فرهنگ و هنر خیابان،میدان، بازار یا گذری است که در آن مجموعه ای از کسب و کار های فرهنگی و هنری فعالیت می کنند و فضای بیرونی آن پیاده راهی برای عرضه هنر خیابانی ، هنر های آیینی و دیگر فعالیت های فرهنگی و هنری می باشد.

فضاهای قابل تبدیل به فضاهای فرهنگ و هنری، فضاهای میراثی مثل خانه های قدیمی، کارخانه ها و کارگاه های تولیدی قدیمی و محوطه های آن ها، کاروانسرا ها، مدارس قدیمی و ساختمان های اداری که بهره برداری آن ها متوقف شده و امکان بازسازی دارند و هرنوع فضای آماده ای است که با تغییر کاربری امکان تبدیل به فضای فرهنگی و هنری را دارد.